แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาการตลาด

นางศริษา สาระวัล

หัวหน้าแแผนกวิชาการตลาด

โทร : 094-2673232


นางสาวมานิตา บุตรบุราณ

ครูประจำแผนกวิช่างการตลาด

โทร : 087-4451997