แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาการบัญชี

นางกรรณิกา ธรรมาลี

หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 065-6499466


นางสาววิบูลย์ สกุลพล

หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 089-8644070

นางสาวศันศนีย์ ลาพรมมา

หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

โทร :080-4323702