แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาการบัญชี

นางกรรณิกา ธรรมาลี

หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 065-6499466


นางสาวสุปราณี พรใส

ครูประจำแผนกวิช่างการบัญชี

โทร : 082-3701291