แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวนิรมล ศรีสุข

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 063-0211789

ห้องเรียนออนไลน์


นางกรรณิกา ธรรมาลี

หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 065-6499466

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาววิบูลย์ สกุลพล

หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 089-8644070

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวศันศนีย์ ลาพรมมา

หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

โทร :080-4323702

ห้องเรียนออนไลน์