แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวนิสาชล สืบสิมมา

ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

โทร : 064-5286848


นางสาววิบูลย์ สกุลพล

ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

โทร : 089-8644070

นางสาวศันศนีย์ ลาพรมมา

ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

โทร :080-4323702