แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาช่างยนต์

นางสุพรรณี สัตนาโค

หัวหน้าแแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 085-4949330


นางสาวพัณณิดา บุญสนอง

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 095-00392554

นางสาวปวิตรา มังพรมมา

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 093-5808511

นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 061-0290499

นายบุญเกียรติ ใจสว่าง

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 088-3519395