แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพัณณิดา บุญสนอง

หัวหน้าแแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 095-00392554

ห้องเรียนออนไลน์


นางสาวปวิตรา มังพรมมา

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 093-5808511

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 061-0290499

ห้องเรียนออนไลน์

นายบุญเกียรติ ใจสว่าง

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 088-3519395

ห้องเรียนออนไลน์