ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


การบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

  การบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ


วิจัยในชั้นเรียน

  วิจัยในชั้นเรียน


ผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ "รางวัลชนะเลิศ"


ผลงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ "รางวัลรองชนะเลิศ"