แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายธวัชชัย สุขเกษม

หัวหน้าแแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

โทร : 086-4762422

ห้องเรียนออนไลน์


นายเอกชัย จันทร์จ่าย

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 086-0283065

ห้องเรียนออนไลน์

นายศศิพงษ์ เงินบำรุง

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 0080-05012987

ห้องเรียนออนไลน์

นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 065-3896634

ห้องเรียนออนไลน์


นายรักเล่ย์ เรืองอ่อน

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 061-8819110

ห้องเรียนออนไลน์