แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาช่างยนต์

นายธฤบดี อ่อนน้อม

หัวหน้าแแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 094-8795295

ห้องเรียนออนไลน์


นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 086-0283065

ห้องเรียนออนไลน์

นายมาฆะสิทธิ์ แก้วลา

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 090-2634427

ห้องเรียนออนไลน์

นายอรรฐพล ภูดวงดาษ

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 085-0978933

ห้องเรียนออนไลน์


นายเทพโยธิน ปิ่นเพ็ชร

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 0954702429

ห้องเรียนออนไลน์