แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาช่างยนต์

นายธฤบดี อ่อนน้อม

หัวหน้าแแผนกวิชาช่างยนต์

โทร : 094-8795295


นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 086-0283065

นายพายุ ทองเต็ม

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 090-2634427

นายอรรฐพล ภูดวงดาษ

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 085-0978933


นายอรรฐพล ภูดวงดาษ

ครูประจำแผนกวิช่าช่างยนต์

โทร : 085-0978933