แผนผังบุคลากร

นายสันติ ภาคะ

หัวหน้าแแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทร : 081-2821537


นายสุริยา พิจารณ์

ครูประจำแผนกวิช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทร : 086-2514058

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กันยาสาย

ครูประจำแผนกวิช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทร : 083-3848866