แผนผังบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางลฎาภา แสวงทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

โทร :092-9539655


นางชื่นจิต เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โทร : 094-6262882

นายพุฒิชาติ ทัดเทียม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : 085-4980802

นายธนกร อ่อนละมัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โทร :098-1644742

นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โทร :089-4263802