แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 091-0199795


นางธันยพร บุญเย็น

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 084-6648413

นางสาวยลธิดา โกลี

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 089-7506381

นางสาวกฤติยาวดี ระเบียบโพธิ์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 092-1612561

นางสาวไกรศร แสนทวีสุข

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 081-2652578

นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 088-5810093

นายวีระสัณห์ แก้วคำ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 061-9344006