ข้อมูลพื้นฐาน

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
       ปรัชญา
          “ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”

       ปรัชญาวิสัยทัศน์ (VISION)
          วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้ทรัพยากรร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษาชาติมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

        พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

        เป้าประสงค์
      วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

        อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
            “เก่ง ดี มีงานทำ ”

        เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
            “สถานศึกษา 5 ส.”

    สีประจำวิทยาลัย
⚫ สีประจำวิทยาลัย : สีกรมท่า - สีเหลือง
     สีกรมท่า หมายถึง มีความเข้มแข็งอดทน มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
     สีเหลือง หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีอนาคตสดใส โชติช่วงชัชวาล
⚫ ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นพะยอม
⚫ วัดประจำวิทยาลัย : วัดหนองป่าพง และวัดใหม่ทองสวาง (บ้านก่อ)

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
     จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
2. ส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. เร่งยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
7. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. รางวัล ระดับ 5 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ปรกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2559
2. รางวัลเหรียญทอง “ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป”การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
– เอสโซ่ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
3. รางวัลเหรียญเงิน “ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป” การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
– เอสโซ่ ประจำปี 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. รางวัลเหรียญทอง “ผลิตภัณฑ์ปายอเพื่อสุขภาพ” การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
5. รางวัลเหรียญเงิน “ผลิตภัณฑ์ปายอเพื่อสุขภาพ” การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. รางวัลระดับยอดเยี่ยม การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ประเมินโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
     มาตรการที่ 1 สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
     มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
     มาตรการที่ 3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับฝีมือให้เป็นเลิศทุกสาขาวิชาชีพ
     มาตรการที่ 4 งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
     มาตรการที่ 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและเพิ่มปริมาณผู้เรียน
     มาตรการที่ 1 สร้างความเข้าใจและค่านิยมในการเรียนระบบอาชีวศึกษา
     มาตรการที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     มาตรการที่ 3 จัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
     มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการสร้างรายได้ ระหว่างเรียน
     มาตรการที่ 5 ลดปัญหาการออกกลางคัน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
      มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาครู และบุคลากร ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
      มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
      มาตรการที่ 3 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน
      มาตรการที่ 1 พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
      มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบสนองภาคอุตสาหกรรม/ พณิชยกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน
      มาตรการที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
      มาตรการที่ 4 ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ชุมชน สถานประกอบการ ภาครัฐ/เอกชนและเครือข่าย

4. ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 ณ บริเวณที่ดินป่าสาธารณะประโยชน์ในชุมชนบ้านก่อ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 44 ไร่ 51 ตารางวา เป็นสถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
     วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 10 กิโลเมตรและระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ 7 กิโลเมตร การคมนาคม ไป – มา ระหว่างจังหวัด อำเภอ และวิทยาลัยฯ สะดวก เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารได้หลายเส้นทาง นอกจากนี้อำเภอวารินชำราบ ยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟอุบลราชธานีอีกด้วย
      ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 7 ถนนวาริน - กันทรลักษณ์
ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
หมายเลขโทรศัพท์ 045-854086
หมายเลขโทรสาร 045-854087
Website : http://www.warinice.ac.th

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
เนื้อที่ของสถานศึกษา 44 ไร่ 51 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 12 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 58 ห้อง ได้แก่
1. อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 19 ห้อง
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 23 ห้อง
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 9 ห้อง
4. อาคารอำนวยการชั่วคราว ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
5. อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง
6. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน ชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง 1 ห้อง
7. อาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง - ห้อง
8. บ้านพักผู้บริหารชั่วคราว ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง - ห้อง
9. บ้านพักครูชั่วคราว ชั้นเดียว จำนวน 4 หลัง - ห้อง
10. โรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง - ห้อง
11. โรงจอดรถรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 หลัง - ห้อง
12. ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา ชาย-หญิง จำนวน 6 หลัง - ห้อง