ข้อมูลสถานที่

ข้อมูลอาคารและสถานที่
          1.อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม (3ชั้น)
          2.อาคารเรียนและปฎิบัติการ(3ชั้น)
          3.อาคารปฎิบัติการ (ชั้นเดียว)
          4.อาคารอำนวยการชั่วคราว (ชั้นเดียว)
          5.อาคารศูนย์วิทยบริการ
          6.โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน (ชั้นเดียว)
          7.อาคารอเนกประสงค์ ชั้วคราว (ชั้นเดียว)
          8.บ้านพักผู้บริหาร (ชั่วคราวชั้นเดียว)และบ้านพักครู-อาจารย์ (ชั่วคราวชั้นเดียว)
          9. อาคารประชุม

    ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มีพื้นที่การศึกษา 44 ไร่ 51 ตารางวา มีจำนวนอาคารสถานที่ ดังนี้

ลำดับที่ รายการ เนื้อที่ (ตรม.) จำนวน
1 อาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม (3ชั้น) 3,000 1 หลัง
1.1 แผนกวิช่ช่างยนต์ 1,000 7 ห้อง
1.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 1,000 6 ห้อง
1.3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1,000 6 ห้อง
2 อาคารเรียนและปฎิบัติการ(3ชั้น) 1 หลัง
2.1 สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 64 1 ห้อง
2.2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 72 1 ห้องง
2.2.1 ห้องปฎิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย 72 1 ห้อง
2.2.2 ห้องปฎิบัติการภาษาอังฤษ 72 3ห้อง
2.2.3 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 64 1 ห้อง
2.2.4 ห้องปฎิบัติการ Internet 704 6 ห้อง
2.2.5 ห้องเรียนทฤษฏี 320 1 ห้อง
2.3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 72 1 ห้อง
2.3.1 ห้องเรียนทฤษฏี 72 4 ห้อง
2.3.2 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 72 1 ห้อง
2.3.3 ห้องปฎิบัติการภาษาต่างประเทศ 72 1ห้อง
2.3.4 ห้องปฎิบัติการภาษาอังฤษ 72 1 ห้อง
2.4 ห้องประชุมภักดีชาติ 144 1 ห้อง
3 อาคารปฎิบัติการ (ชั้นเดียว) 1 ห้อง
3.1 สำนักงานฝ่ายแผนและความร่วมมือ 64 1 ห้อง
3.2 สำนักงานฝ่ายวิชาการ 64 1 ห้อง
3.3 ห้องพยาบาล 64 1 ห้อง
3.4 ห้องพัสดุ 96 1 ห้อง
3.5 ห้องสหการิ 96 1 ห้อง
3.6 ห้องรักษาเวรยาม 32 1 ห้อง
4 อาคารอำนวยการชั่วคราว (ชั้นเดียว) 1 ห้อง
4.1 ห้องผู้อำนวยการ 72 1 ห้อง
4.2 สำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 160 1 ห้อง
5 อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 ห้อง
5.1 ห้องสมุด 567 1 ห้อง
5.2 ห้องประกันคุณภาพ 63 1 ห้อง
5.3 ห้องอินเตอร์เน็ต 126 1 ห้อง
5.4 ห้องประชุมวารินนคร 189 1 ห้อง
6 โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน (ชั้นเดียว) 480 1 ห้อง
7 อาคารอเนกประสงค์ ชั้วคราว (ชั้นเดียว) 576 1 ห้อง
8 บ้านพักผู้บริหาร (ชั่วคราวชั้นเดียว) 96 1 ห้อง
9 บ้านพักครู-อาจารย์ (ชั่วคราวชั้นเดียว) 288 3 ห้อง
10 โรงจอดรถยนต์ 180 1 ห้อง
11 โรงจอดรถจักรยานยนต์ 300 1 ห้อง
12 ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา (ชาย-หญิง) 64 2 หลัง